White Eared Pheasant [23]

  Back to Search

White Eared Pheasant

Beizha Forest Reserve, Qinghai, China

Peter Clement

19th Dec 2016

White Eared Pheasant

Xinduqiao, Sichuan, China

Summer Wong / Summer Wong Bird Tour

21st Oct 2016

White Eared Pheasant

Xinduqiao, Sichuan, China

Summer Wong / Summer Wong Bird Tour

21st Oct 2016

White Eared Pheasant

Xinduqiao, Sichuan, China

Summer Wong / Summer Wong Bird Tour

21st Oct 2016

White Eared Pheasant

Xinduqiao, Sichuan, China

Summer Wong / Summer Wong Bird Tour

01st Aug 2015

White Eared Pheasant

Kandashan Pass, Nangqian, Qinghai, China

Dubi Shapiro

23rd Oct 2013

White Eared Pheasant

Qinghai, China

Martin Hale

05th Sep 2012

White Eared Pheasant

Qinghai, China

Martin Hale

05th Sep 2012

White Eared Pheasant

Qinghai, China

Martin Hale

05th Sep 2012

White Eared Pheasant

Daocheng, Sichuan, China

Philip He/Alpine Birding

03rd Jan 2012

White Eared Pheasant

near Maerkang, Sichuan

John & Jemi Holmes

19th Feb 2009

White Eared Pheasant

Daocheng, West Sichuan (50 km from Tibet), China

Bernard Giboin

21st Sep 2008