White-streaked Friarbird [7]

  Back to Search

White-streaked Friarbird

Halmahera, North Maluku, Indonesia

James Eaton/Birdtour Asia

11th Dec 2014

White-streaked Friarbird

Weda, Halmahera, Indonesia

Simon van der Meulen

24th Oct 2014

White-streaked Friarbird

Binagara, Halmahera, Indonesia

Yann Muzika

27th Oct 2013

White-streaked Friarbird

Kilometre 32, 700m asl, Maratanajaya, Aketajawe Lolobata NP, Halmahera, Indonesia

Hanom Bashari

16th Jun 2012

White-streaked Friarbird

Namonamo, Aketajawe Lolobata NP, Halmahera, Indonesia

Hanom Bashari

17th Mar 2012

White-streaked Friarbird

Foli, Halmahera, Indonesia

Jon Hornbuckle

24th Sep 2009

White-streaked Friarbird

Halmahera, Indonesia

Ron Hoff

18th Nov 2007