Pheasant-tailed Jacana [236]

  Back to Search

Pheasant-tailed Jacana

Yala National Park, Hambantota, Sri Lanka

Manjusha Savant

26th Dec 2017

Pheasant-tailed Jacana

Yala National Park, Hambantota, Sri Lanka

Manjusha Savant

26th Dec 2017

Pheasant-tailed Jacana

Nal Sarovar Bird Sanctuary, Ahmedabad District, Gujarat, India

Bhavesh Rathod

01st Dec 2017

Pheasant-tailed Jacana

Akhiraj Pond, Jodhpur, Rajasthan, India

Pranjal J Saikia

08th Nov 2017

Pheasant-tailed Jacana

Abhera Wetland, Kota, Rajasthan, India (25 12 8.262 N, 75 47 36.222 E)

Sunil Singhal

08th Nov 2017

Pheasant-tailed Jacana

Nal Sarovar Bird Sanctuary, near Ahmedabad, Gujarat, India

Viral Patel and Pankaj Maheria

27th Oct 2017

Pheasant-tailed Jacana

Nal Sarovar Bird Sanctuary, near Ahmedabad, Gujarat, India

Viral Patel and Pankaj Maheria

27th Oct 2017

Pheasant-tailed Jacana

Nal Sarovar Bird Sanctuary, near Ahmedabad, Gujarat, India

Viral Patel and Pankaj Maheria

27th Oct 2017

Pheasant-tailed Jacana

Thol Wildlife Sanctuary, Mehsana District, Gujarat, India

Viral Patel and Pankaj Maheria

21st Oct 2017

Pheasant-tailed Jacana

Thol Wildlife Sanctuary, Mehsana District, Gujarat, India

Viral Patel and Pankaj Maheria

21st Oct 2017

Pheasant-tailed Jacana

Bhavnagar, Gujarat, India

Shantilal Varu

29th Sep 2017

Pheasant-tailed Jacana

Bhavnagar, Gujarat, India

Shantilal Varu

29th Sep 2017