White-rumped Kingfisher [16]

  Back to Search

White-rumped Kingfisher

Kisol, Flores, Indonesia

Dubi Shapiro

26th May 2016

White-rumped Kingfisher

Sano Nggoang, Flores, Indonesia

Simon van der Meulen

03rd Oct 2015

White-rumped Kingfisher

Sano Nggoang, Flores, Indonesia

Simon van der Meulen

03rd Oct 2015

White-rumped Kingfisher

Potowangka, Flores, Indonesia

Peter Ericsson

15th Aug 2015

White-rumped Kingfisher

Danau Sano Nggoang, Flores, Indonesia

Yann Muzika

03rd May 2014

White-rumped Kingfisher

Kisol, Flores, Indonesia

Peter Ericsson

13th Sep 2013

White-rumped Kingfisher

Flores, Indonesia

James Eaton/Birdtour Asia

08th Oct 2011

White-rumped Kingfisher

Danau Ramanese, Flores, Indonesia

Ingo Waschkies

27th Jun 2009

White-rumped Kingfisher

Potawangka, Flores, Indonesia

Walesa Edho Prabowo

31st Jan 2009

White-rumped Kingfisher

Woloara (c.645m asl), Central Flores, Flores, Indonesia

Mark Schellekens

03rd Oct 2007

White-rumped Kingfisher

Woloara (c.645m asl), Central Flores, Flores, Indonesia

Mark Schellekens

03rd Oct 2007

White-rumped Kingfisher

Woloara (c.645m asl), Central Flores, Flores, Indonesia

Mark Schellekens

03rd Oct 2007