White-bibbed Fruit Dove [2]

  Back to Search

White-bibbed Fruit Dove

Kai Kecil, Kai Islands, Indonesia

Rob Hutchinson/Birdtour Asia

26th Oct 2007

White-bibbed Fruit Dove

Northwest Buru, Moluccas, Indonesia

Mehd Halaouate

19th Oct 2006